Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DMP Central Europe Zrt.


Bevezetés


A DMP Central Europe Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) az általa kezelt, marketing célú megkereséshez hozzájárult természetes személyek vonatkozásában, tevékenységi körében vállalja

• hirdetési kampányok tervezését és lebonyolítását: e-dm levelek szerkesztését (tartalmi és kreatív elemek), célcsoportra és ütemezésre vonatkozó javaslatok készítését,

• eDM levelek kiküldését, valamint

• a Szolgáltató weboldalán hirdetések elhelyezését.

A Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) rögzített rendelkezéseknek megfelelően vállalja a szolgáltatásai ellátását.


I. Fogalmak


• Banner: weboldalon elhelyezett olyan állóképes vagy mozgóképes hirdetés, amely átvisz a Hirdető által üzemeltetett felületre.

• Display: weboldalon elhelyezett képes hirdetés.

• E-dm: A Szolgáltató által kiküldött elektronikus direkt marketing levél, amelyben a Szolgáltató elhelyezi a Hirdetéseket.

• Grtv.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

• Hirdetés: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

• Hirdetési statisztika: a Hirdetések kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés (ad view, a továbbiakban: AV) - és kattintási (click-through, a továbbiakban CT) számát rögzítő statisztika.

• Hirdető: akinek érdekében a Hirdetés közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a Hirdetést, illetve annak közzétételét vagy más kapcsolódó szolgáltatást a Szolgáltatótól megrendeli (ideértve a Hirdető megbízásából eljáró szolgáltatót és ügynökséget is).

• Megbízó: amennyiben a Hirdető saját érdekében rendeli meg a Hirdetés közzétételét a Szolgáltatótól, úgy a Hirdető azonos a Megbízóval, amennyiben a Hirdetés közzétételét a Hirdető megbízásából ügynökség, vagy bármely más közvetítő rendeli meg, úgy a Hirdetést a Hirdető megbízásából a Szolgáltatótól ténylegesen megrendelő ügynökség, közvetítő vagy bármely más harmadik személy jogalany minősül Megbízónak.

• Megrendelő lap: a Szolgáltató megrendelési sablonja, amelynek megfelelő kitöltésével, cégszerű aláírásával és a Szolgáltató részére történő megküldésével a Megbízó a szolgáltatás teljesítését megrendelheti. A Megrendelő lap mintája a jelen ÁSZF mellékletét képezi.

• Net-net ár: a Hirdetés a Szolgáltató és a Hirdető által megegyezett, felárakkal növelt, kedvezményekkel és ügynökségi jutalékkal csökkentett ÁFA nélküli ára.

• Teljesítés: E-dm kiküldési szolgáltatás esetében a levél kiküldésének napja, Weboldalon történő Hirdetés elhelyezése esetén a Hirdetés közzététele. Teljesítés lehet részteljesítés, amennyiben a hirdetési kampány során több hónapban történik az E-dm levelek kiküldése.

• Üzleti titok: minden olyan információ, adat, irat, amelyet (i) a Szolgáltató a Megbízóval, Hirdetővel közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; (ii) a Megbízó, a Hirdető és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Szolgáltató tudomására jutnak jelen szerződés kapcsán.

• Weboldal: a www.dmp.digital alatt elérhető honlap, amelyet a Szolgáltató üzemeltet.


II. Megrendelés folyamata


2.1 A Szolgáltató szolgáltatási tevékenységét a Megbízó által cégszerűen aláírt és a Szolgáltató részére megküldött és a Szolgáltató által írásban visszaigazolt (aláírt) Megrendelő lapon rögzítettek alapján végzi. A Megrendelő lap mindkét Fél által történt cégszerű aláírása hozza létre a Felek között a Megrendelő lapon rögzített megrendelés tekintetében a jogviszonyt. A Megbízó és a Szolgáltató közötti teljes megállapodást a Megrendelő lap és jelen ÁSZF együttesen képezi. A Megbízó a Megrendelő lap aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte és elfogadja.

2.2 A Megrendelő lapon a Megbízónak rögzítenie kell:

o a Megbízó nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezően, valamint bankszámlaszámát, kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát, e-mailcímét,

o amennyiben a Megbízó személye eltér a Hirdetőtől, úgy a Hirdető nevét, székhelyét, adószámát;

o a Hirdetés tárgyát,

o amennyiben a Hirdetés engedélyköteles tevékenységre vonatkozik, úgy azt, hogy a Hirdető a kapcsolódó engedéllyel rendelkezik;

o E-dm kiküldés esetén a kiküldés tervezett időpontját, rendszerességét,

o a Szolgáltató honlapján elhelyezett Banner, Display esetén a közzététel kezdő időpontját és időtartamát.

Amennyiben a Megbízó a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy Szolgálattó nem köteles a megrendelés visszaigazolására, és így a megrendelésre vonatkozó jogviszony létrehozására.

2.3 Megbízó tudomásul veszi, hogy a Grtv. értelmében az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó Hirdetés csak akkor küldhető ki, tehető közzé, ha a Megbízó vagy a Hirdető nyilatkozatot tesz arról, hogy a hirdetendő termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik-e, a vizsgálatot elvégezték-e és az alapján a termék forgalomba hozható-e, vagy arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá. A Megbízó kötelezettsége, hogy ezen nyilatkozatot a megrendelési igénnyel egyidejűleg (a Megrendelő laphoz csatoltan) megküldje a Szolgáltató részére. Ezen nyilatkozat hiányában a Szolgáltató és megrendelést nem fogadja be, és a felek között nem jön létre a megrendelésre vonatkozó jogviszony.

2.4 A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem miatt a Szolgáltató a visszaigazolt megrendelésben rögzített időpontban, módon nem tudja a Hirdetést kiküldeni, illetve Bannerek, Displayek esetében közzétenni (például azért, mert a Megbízó nem, vagy nem megfelelő formában juttatta el a Szolgáltató számára a szükséges kreatívokat a megjelenések kezdete előtt három (3) munkanappal), abban az esetben a teljes (kedvezményekkel és jutalékkal csökkentett) hirdetési díj kiszámlázásra kerül.


III. Hirdetési anyagok leadása


3.1 A hirdetés kreatív anyagát – alábbi IV. pontban foglalt eset kivételével – a Megbízó készíti el, és azt a Szolgáltató részére megküldi. A tartalmi és kreatív anyagok leadási határideje a Szolgáltatás teljesítésének kezdőnapját megelőző minimum 3 munkanap.

A részletes anyagleadási és technikai specifikáció megtalálható a Szolgáltató holnapján vagy a Megbízó kérheti ennek megküldését a Szolgáltatótól.

3.2 A Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatót tartalmazó fej- és lábléctől eltekintve nem módosítja a Megbízó által készített E-dm tartalmát. A Szolgáltató a Hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megbízóval való egyeztetés nélkül is elvégezheti.

3.3 Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Hirdetés szövegében – értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, úgy a Szolgáltató köteles egyeztetni a Megbízóval. Ezen esetben a szöveg korrigálása a Megbízó felelőssége.

3.4 Amennyiben a Megbízó az anyagleadás határidejéig nem küldi meg a Szolgáltató részére a tartalmi és kreatív anyagokat vagy az anyagleadási határidőn túl módosítást kér, a Szolgáltató jogosult a megrendelés szerinti ellenértékre, függetlenül attól, hogy a Hirdetés eredeti vagy módosított formában vagy egyáltalán nem került kiküldésre, illetve a Szolgáltató honlapján megjelentetésre.

Ha a késedelem miatt a Szolgáltató a határidőn túl érkező módosítást nem tudja elvégezni, úgy a Szolgáltató az eredeti tartalmi és kreatív anyagokkal küldi ki a E-dm-et, illetve teszi közzé a Bannert, Displayt.

3.5 A Megbízó kizárólagosan felel az általa közölt adatok tartalmáért, valóságáért, tényállításaiért, a Hirdetésben közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek jogainak a Hirdetés által történő megsértéséért. Amennyiben harmadik személy vagy hatóság kártérítési igénnyel lép fel a Szolgáltatónál a Hirdetéssel összefüggésben, úgy a Megbízó köteles a Szolgáltatót a kártérítés és az azzal összefüggésben felmerült költségek alól mentesíteni, az eljárásba belépni, és az esetleges kiszabott szankciók (pl. bírság) alól Szolgáltatót teljeskörűen mentesíteni és tevékenységéért jótállni.

3.6 A Megbízó által közzétenni rendelt Hirdetések tartalmának meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak, nem ütközhetnek hatályos jogszabályokba, a mindenkor hatályos reklámtilalmakba, reklámkorlátozásokba, reklámtestület iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba. A Szolgáltató a Hirdetés jogszerűségét nem ellenőrzi. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti a Szolgáltató mindazon esetlegesen felmerülő kárát és/vagy költségeit, amely akár közvetlenül, akár közvetetten abból származik, hogy a Megbízó által megrendelt Hirdetés nem vagy nem maradéktalanul felelt meg a jelen bekezdésben rögzített követelményeknek. Ezzel egyidejűleg a Szolgáltató teljes mértékben kizár minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy Megbízó által megrendelt hirdetés a hatályos jogszabályoknak, reklámokra vonatkozó rendelkezéseknek, iránymutatásoknak, ajánlatoknak nem vagy nem maradéktalanul felel meg.


IV. Hirdetési anyagok készítése


4.1 Megbízónak lehetősége van megbízni a Szolgáltatót az E-dm, Banner, Display tartalmi és kreatív anyagainak elkészítésével. Ez esetben a Szolgáltató külön díjat számít fel a Megbízó számára.

4.2 A Szolgáltató jogosult a tartalmi és kreatív anyagok elkészítését indoklás nélkül visszautasítani.

4.3 Amennyiben az E-dm, Banner, Display anyagát a Szolgáltató készíti el, a leadási határidő és az elkészült anyag visszaigazolására vonatkozó határidők a Felek külön megállapodása szerint módosulhatnak. Ezeket a határidőket egyedileg, a Megrendelő lapon rögzítik a Felek.

4.4 A Szolgáltató által szerkesztett hirdetési anyagokkal kapcsolatos valamennyi szerzői jog – beleértve valamennyi egyedi ötletet, elgondolást – a Szolgáltatót illeti meg. Azok bármilyen felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. A jogosulatlan felhasználása esetén a Szolgáltató a szerzői joga megsértésére hivatkozva a jogsértővel szemben kártérítési igénnyel léphet fel.

4.5 A Felek megállapodása alapján, a Felek közötti jogviszony fennállásának időtartamára, a Szolgáltató a Megbízó részére nem kizárólagos, harmadik fél számára nem átengedhető felhasználási jogot engedhet az általa szerkesztett Hirdetési anyagra vonatkozólag. Ilyen esetben erről a Felek a Megrendelő lapon külön rendelkeznek.


V. Hirdetés visszautasítása, visszavonása


5.1 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azokat az anyagokat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége jogszabályba ütközik, harmadik személy jogait sérti, reklámokra vonatkozó rendelkezéseknek, iránymutatásoknak, ajánlatoknak nem vagy nem maradéktalanul felel meg vagy illetékes hatóság kifogást emelt, nem küldi ki, nem jelenteti meg, illetve a már közzétett Banner, Display megjelenést azonnali hatállyal visszavonja.

5.2 Az előző pontban foglaltak nem érintik a Megbízó díjfizetési kötelezettségét, Megbízó ebben az esetben is a teljes díj megfizetésére köteles.


VI. Hirdetés kiküldése, közzététele


6.1 A Szolgáltató vállalja a Megrendelő lapon rögzített időben/időszakban és tartalommal Hirdetések E-dm levélben történő kiküldését, ill. saját weblapján Bannerek, Displayek elhelyezését.

6.2 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az E-dm leveleiben több Megbízó ajánlatát is megjelenítheti egy levél keretében. Felár megfizetése mellett a Megbízó

• igényelhet kiemelt helyet (pl. E-dm üzenetben az első Hirdetés helye)

• konkurencia-kizárást (pl. azonos üzenetben, illetve Banner, Display esetében azonos oldalon/napon, megadott időszakban)

• teljeskörű kizárólagosságot (pl. egy E-dm levélben csak a Megbízó Hirdetése jelenik meg).

A fenti extra igényeket a Megbízónak a megrendelésen rögzítenie kell. Ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja a jogot ezen extraigények elutasítására.

6.3 A Szolgáltató minimum net-net 100.000 Ft + Áfa értékben vesz fel megrendelést.

6.4 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató E-dm-ek kiküldésére adatfeldolgozói minőségben, illetve egyéb szolgáltatásai teljesítéséhez külső partnert vehet igénybe.

6.5 A Megbízó a Megrendelő lapon megjelölt szolgáltatást, illetve megjelenéseket – a Megbízón, illetve az adott Hirdetőn kívüli - harmadik fél részére nem ruházhatja át, nem értékesítheti tovább.

6.6 Amennyiben a Hirdetésen harmadik fél megjelenik, Megbízó köteles azt a megrendelést megelőzően a Szolgáltató felé jelezni, illetve a kreatívokat előzetesen jóváhagyásra megküldeni. Szolgáltató fenntartja döntési jogát a harmadik felet feltüntető kreatívok befogadásáról, illetve hirdetési felár megállapításáról, melynek mértéke ettől eltérő megegyezés hiányában a hirdetési díj 20%-a.

Közös hirdetés esetén a megrendelést leadó Megbízó a Hirdetésért a rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint, teljeskörűen áll helyt és szavatolja, hogy jogosult a Hirdetést a további Hirdető nevében és képviseletében megrendelni.

6.7 Nyereményjáték hirdetése esetén – a Megrendelő lapon rögzített eltérő rendelkezése hiányában – a nyereményhez kapcsolódó minden adójellegű vagy más költség vagy fizetési kötelezettség kizárólag a nyereményjáték szervezőjét (a Megbízót vagy a Hirdetőt) terheli, azok megfizetésére a Szolgáltató semmilyen kötelezettséget nem vállal. A nyertesek kiértesítésével kapcsolatos valamennyi feladat és minden ahhoz kapcsolódó költség a Megbízót terheli. A Szolgáltató nem vállal és nem vállalhat kötelezettséget semmilyen ilyen tárgyú szolgáltatásra, illetve e költségek megfizetésére.

6.8 A Megbízó felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott hirdetési anyagok minőségéből vagy hiányából fakad, ide értve azt az esetet is, amikor a Megbízó által leadott online hirdetési anyagok korszerűtlen formátuma, fájlmérete a szolgáltatás működését, teljesítését lassítja, akadályozza, vagy látogatottságát bármilyen más módon negatívan befolyásolja. A Szolgáltató ezen esetek előfordulásakor kártérítési igénnyel léphet fel Megbízóval szemben.

6.9 Reklamációt az adott E-dm kiküldésétől, illetve Banner, Display esetében a Weboldalra történő kihelyezéstől számított 14 naptári napon belül lehet bejelenteni. A Szolgáltató reklamációt csak írásban fogad el.

6.10 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges megjelenéseknél egyedi határidőt állapítson meg és ezzel kapcsolatban egyedi árképzést alkalmazzon. A Szolgáltató a Megbízóval történt egyeztetést követően speciális Hirdetések esetén alvállalkozói díjat (fejlesztési, tartalom-előállítási, gyártási díj, stb.) számlázhat ki a Megbízó felé, amely a hirdetési díjon felül, nettó értékben, az ÁFA mértékével növelten értendő. A Felek ebben az esetben vagy a Megrendelő lapon, vagy külön szerződésben rendelkeznek a megállapodás feltételeiről.

6.11 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot díjainak, illetve szolgáltatási feltételeinek módosítására.

6.12 A Szolgáltató a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából az E-dm-eket „Ajánlat” vagy más ezzel egyenértékű módon jelöli meg.


VII. Megrendelés lemondása vagy átütemezése


7.1 A Megbízó és a Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelő lapon rögzített szolgáltatás Megbízó általi lemondása esetén Szolgáltató jogosult a Megbízó felé a teljes (kedvezményekkel és jutalékkal csökkentett) hirdetési díjat kiszámlázni, függetlenül a szolgáltatás (teljes vagy részbeni) teljesítésének mértékétől.

7.2 A Megbízó felár megfizetése mellett kezdeményezheti a Megrendelő lapon rögzített szolgáltatások teljesítésének átütemezését. Átütemezés kérése esetén a Szolgáltató megvizsgálja, hogy a kért módosítás beütemezhető-e a kampánynaptárába.

Amennyiben az átütemezést a Szolgáltató vállalja, úgy az elfogadott igénynek megfelelő, módosított ütemezést a Megrendelő lap megfelelő módosításával, a Megbízót terhelő 40%-os felár fizetési kötelezettséggel együtt rögzítik. Amennyiben az átütemezést a Szolgáltató nem tudja beilleszteni kampánynaptárába, úgy a Megbízónak a teljes (kedvezményekkel és jutalékkal csökkentett) hirdetési díjat meg kell fizetnie a Szolgáltató részére.


VIII. Teljesítés igazolása


8.1 A Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ajánlatában feltüntetett várható elérési adatok (RU, AV) nem tekinthetők elérési garanciának, így nem képezik alapját a Megbízó és a Szolgáltató közötti elszámolásnak sem.

Mivel a jövőbeli látogatottság, a felhasználók által generált oldalletöltések száma, illetve az egy (1) kattintáshoz (CT) szükséges reklámmegjelenések száma előre nem pontosan kalkulálható, ezért a Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal garanciát a megrendelésben rögzített és visszaigazolt kattintási (CT) mennyiség teljesítésére, azonban a Szolgáltató által kiállított számla minden esetben a ténylegesen teljesített kattintás (CT) mennyiség alapján kerül kiállításra. A Szolgáltató minden esetben törekszik a megrendelt CT mennyiség teljesítésére.

Bannerek, Displayek esetében a CT és AV alapú kampányok időszaki és felületi súlyozását a Szolgáltató nem vállalja, az egyenletesen, a mindenkori felhasználói aktivitástól függően teljesül.

8.2 A Szolgáltató a visszaigazolt Megrendelő lapon rögzített szolgáltatások teljesítéséről, a teljesítést követő 5. nappal bezárólag statisztikát készít, melyet a Megbízó kapcsolattartója részére megküld. Ezen statisztika E-dm levelek esetében tartalmazza a kiküldött levelek darabszámát, a megnyitások és kattintások darabszámát, Bannerek, Displayek esetében a megjelenés (AV) - és kattintási (CT) adatokat.

A Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával teljesítésigazolásként elfogadja a Szolgáltató által a fentiek szerint készített statisztikát. A Megbízó kijelenti továbbá, hogy amennyiben a Megbízó a teljesítést követő 2 munkanapon belül a statisztikában foglaltakkal szemben írásbeli kifogással nem él, a statisztika tartalmát hiteles és valós teljesítésigazolásként fogadja el.

Kifogás emelése kizárólag írásban (e-mail) történhet.


IX. Fizetési feltételek, számlázás


9.1 A Szolgáltató a számlát a teljesítésigazolás elfogadását követő 5 munkanapon belül, 30 naptári napos fizetési határidővel állítja ki és küldi meg a Megbízó részére.

Amennyiben a Megrendelő lapon megrendelt szolgáltatás teljesítése több hónapot érint, úgy a Szolgáltató a tárgyhavi részteljesítésekről a tárgyhónapot követően jogosult számlát kiállítani a Megbízó felé.

9.2 Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a Megbízó részére.

9.3 A Szolgáltató jogosult előre fizetést kikötni:

• olyan Megbízó esetében, akinek a megrendelés napját megelőző 36 hónapon belül nem volt korábbi megrendelése,

• olyan Hirdető esetében, aki (közvetlenül, vagy a megbízásából eljáró reklámszolgáltatón vagy reklámügynökségen keresztül) a Szolgáltatóval szemben a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül fizetési vagy számlaadási késedelembe esett,

• ha a felek a Megrendelő lapon ezt rögzítik,

• külföldi székhelyű cégek esetén.

9.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy (i) amennyiben a Megbízónak a Szolgáltatóval szemben lejárt tartozása van, úgy a Megbízó megrendelését a tartozás teljes összegének maradéktalan rendezéséig ne fogadja be, illetve (ii) egyedi elbírálás alapján (pl. vevőminősítés) egyes ügyfelek esetében előleg fizetési igénnyel éljen.


X. Felelősségi szabályok


10.1 Megbízó felel minden olyan hibáért és kárért is, amely az általa leadott megrendelés (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

10.2 A Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi, továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal/hirdetésekkel kapcsolatban a Szolgáltatóra esetlegesen kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények, vagy egyéb pénzben meghatározott hátrányos jogkövetkezmények megtérítését.

10.3 A Megbízó szavatol azért, hogy a hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték, és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

10.4 A Megbízó kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv-ben meghatározott kivételekkel.

A Megbízó az eljáró hatóság, illetve a Szolgáltató felhívására a hirdetés részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Megbízó nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. A Megbízó az e jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi kár és bírság megtérítésére köteles.

10.5 A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az Internet vagy az E-dm levelek továbbítására, fogadására alkalmas rendszerek sajátos jellegéből fakadóan lép fel (különös tekintettel az Internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak, vagy az e-mail továbbító szerverek korlátozására, spam-szűrésre).

Vis maior miatt elmaradt vagy hibásteljesítésért a Szolgáltató semmiféle kárigényt nem köteles teljesíteni. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

10.6 A Megbízó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, mint E-dm levél kiküldőjétől, Bannerek, Displayek közzétevőjétől a vonatkozó, hatályos jogszabályok alapján fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést, költséget és pénzben meghatározott egyéb hátrányos jogkövetkezményt, amit a vonatkozó jogszabályok és jelen ÁSZF Megbízó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok/bíróságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megbízó köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, a Megbízónak a Szolgáltatóval szemben azonnali megtérítési kötelezettsége van.

10.7 A Szolgáltató - az általa közzétett Hirdetések tekintetében – amennyiben a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény vagy más jogszabály azt előírja, bevallja és megfizeti a reklámadót. A reklámadó megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot a Szolgáltató a Megbízó részére a számlával együtt megküldi.


XI. Szerződésszegés, vitarendezés


11.1 A Szolgáltató szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa a Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelő lapon meghatározott és a Megbízó által a Szolgáltató részére megfizetett megbízási díj teljes összege.

11.2 A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnév sérelméért, nem vagyoni kárért vagy várt megtakarításért. Felek egyetértenek abban, hogy a Megrendelő lapon rögzített árak és egyéb kedvezmények a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.

11.3 Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre a Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelő lap, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – Felek a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámszövetség által elfogadott Magyar Reklámetikai Kódex előírásait tekintik irányadónak. Ha a Felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy a Felek a jogvitát alávetik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság eljárásának.


XII. Titoktartás


12.1 Felek kötelezettséget vállalnak, hogy minden az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás írásos engedélyével adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.

12.2 Nem vonatkozik a Felek titoktartási kötelezettsége arra az esetre, ha a Felet jogszabály, jogerős hatósági vagy bírósági határozat kötelezi az üzleti titok átadására.


XIII. Értesítések


13.1 A Megbízó megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – a Megbízó által a Megrendelő lapon megjelölt címre, illetve kapcsolattartó részére kerül kiküldésre.

13.2 Amennyiben a Megbízó vagy képviselője adataiban változás következik be, Megbízó köteles arról haladéktalanul írásban tájékoztatni a Szolgáltatót.

13.3 Ha nem bizonyítható, hogy egy adott értesítést korábban vették kézhez, az értesítések a következő esetekben számítanak kézbesítettnek:

• Személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napja az a nap, amely az értesítésre vonatkozó és az értesítést küldő fél birtokában lévő átadási-átvételi elismervényen az átvétel napjaként – az átvevő aláírásával hitelesítve – feltüntetésre kerül.

• Tértivevényes, ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen feltüntetett időpont, illetve ha az nem állapítható meg, akkor az a nap, amikor a tértivevény a feladóhoz visszaérkezik. A „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett tértivevény esetében a kézbesítés a második feladástól számított ötödik munkanapon megtörténtnek tekintendő, ha a kézbesítés a fél által írásban közölt elérhetőségre történt.

• Az e-mail üzenetet akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha annak a másik félhez történő megérkezését a küldő fél hitelt érdemlően igazolni tudja.

• A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták.


XIV. Adatkezelés


14.1 A Szolgáltató a szolgáltatásai megrendeléséhez vagy igénybevételéhez kapcsolódóan rendelkezésére bocsátott vagy részére elérhetővé tett személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban, a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában leírtaknak megfelelően kezeli.

14.2 A Megbízó a Szolgáltató szolgáltatásai bármelyikének megrendelésével, igénybevételével, illetve az erre irányuló kapcsolatfelvétel során tudomásul veszi, illetve hozzájárul az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezeléséhez. Amennyiben a Megbízó jogi személy vagy más személy(ek) képviseletében jár el, úgy kijelenti, hogy a kapcsolattartói és / vagy az általa képviselt személy(ek) személyes adatainak megadása előtt az érintettek megfelelő hozzájárulását megszerezte, és ezért a Szolgáltató felé felelősséget vállal. A jelen pontban foglaltak kapcsán a Szolgáltató kapcsoltartónak tekinti a Megbízó tudtával a Megbízó képviseletében eljáró bármely személyt.

Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Szolgáltató részére megadott személyes adatokat, illetve a kapcsolattartói személyes adatait folyamatosan frissíti.

14.3 Megbízó elfogadja, hogy a Weboldalon közzétenni megrendelt Banner, Display Hirdetéseken keresztül személyes adatok gyűjtését, profilalkotást nem végezhet. A Szolgáltató jogosult a Hirdetés jelen pontban foglaltaknak való megfelelését bármikor ellenőrizni. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a Hirdetés azt itt hivatkozott feltételnek nem felel meg, az a Megbízó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben a Szolgáltató jogosult a Hirdetés közzétételét azonnali hatállyal felfüggeszteni. Megbízó az így gyűjtött személyes adatok semmilyen módon történő kezelésére vagy felhasználására nem jogosult. Megbízó elfogadja, hogy ilyen esetben köteles a megrendelésben foglalt megbízási díj teljes összegének megfizetésére, függetlenül a ténylegesen megvalósult közzétételtől.


XV. Hatályba lépés


15.1 A jelen ÁSZF rendelkezései 2018. július 4. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

15.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a Szolgáltató a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megbízókat. A módosítás a módosított ÁSZF-nek a Weboldalon történő közzétételével egyidejűleg hatályba lép.


Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2018. július 4. napjától

 © 2018 DMP Zrt. Minden jog fenntartva